Poznań - Informacje Poznania Warte – Poznania Warte
MIASTO

Nowy plan dla okolic ronda Rataje

Nowoczesne i atrakcyjne wieżowce staną przy rondzie Rataje? To możliwe - radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łacina - Południe - część A” w Poznaniu.

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczy terenu sąsiadującego z galerią Posnania od strony ronda Rataje. Powstał przede wszystkim po to, by uporządkować strukturę tego terenu i wyraźnie określić zasady ochrony ładu przestrzennego. Dzięki niemu na niezabudowanym terenie przed galerią będą mogły powstać nowe budynki usługowe.

Dokument zakłada stworzenie śródmiejskiego układu urbanistycznego, składającego się z zabudowy usługowej o zróżnicowanej wysokości. Najwyższe budynki będą mogły stanąć przy samym rondzie - podkreślą one rolę tego węzła komunikacyjnego i sąsiadującego z nim dworca autobusowego. Dodatkowo - aby wytworzyć ciekawe i zróżnicowane pierzeje wzdłuż głównych ulic i terenów zieleni - do zapisów wprowadzono elewacje z wymaganymi akcentami architektonicznymi.

W północnej i południowej części obszaru planu wprowadzono również dwa tereny zieleni, które w połączeniu z zielonymi obszarami w sąsiedztwie stworzą spójny system dostępny dla mieszkańców i innych użytkowników. Będą mogły tam powstać np. boiska, siłownie zewnętrzne, place zabaw czy wybiegi dla zwierząt. Wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego wprowadzono wymóg lokalizacji szpaleru drzew.

Do nowo powstałej w ten sposób dzielnicy prowadzić ma aleja Krzysztofa Komedy. Z uwagi na jej szerokość i położenie wprowadzono bardzo elastyczne zapisy dotyczące jej zagospodarowania - dopuszczono ruch pieszy, rowerowy, dostęp dla samochodów, lokalizację ogródków gastronomicznych, a nawet możliwość powstania ażurowych lub transparentnych zadaszeń rozpiętych między budynkami. Wszystkie te elementy pozwolą na stworzenie unikalnej przestrzeni publicznej.

W trosce o ład przestrzenny oraz walory krajobrazowe zakazano lokalizacji elementów takich jak wolno stojące garaże oraz większość tymczasowych obiektów budowlanych.

Planując szerokość i przebieg dróg publicznych, brano pod uwagę zasady projektowania uniwersalnego - to gwarantuje, że powstałe chodniki będą przyjazne osobom z niepełnosprawnościami.

W planie wprowadzono też szereg zapisów dotyczących ochrony środowiska. Wyznaczono konkretne tereny, na których powinien powstać park lub skwer i zdecydowano o zagospodarowaniu zielenią wszystkich obszarów, które będą wolne od utwardzenia. Drzewa, krzewy, trawniki i kwiaty pojawią się też w pasie drogowym.

Ustalono również minimalne powierzchnie biologicznie czynne dla wszystkich obszarów przeznaczonych pod zabudowę oraz zieleni urządzonej.

Realizacja ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego dopełni założenie urbanistyczne Łaciny i nada nową jakość tej części Poznania, a dwa wysokie budynki staną się charakterystycznym punktem na mapie miasta.